Gegevens stichting InNatura

Vanaf 16 juni 2023 zijn wij een ANBI geworden!

RSIN/fiscaal nummer: 865369197


Doelstelling:


Het doel van de stichting is:
1. Het bieden van (directe) hulp aan mensen in het algemeen en op het gebied van voedsel in
het bijzonder, onder andere aan arme mensen of mensen die door omstandigheden tijdelijk
niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien;
2. het tegengaan van verspilling van (goed) voedsel;
3. het betrekken van mensen met een handicap, verslaving of vluchtelingenstatus bij het
(voor)bereiden van (verse) maaltijden;
4. het stimuleren van verbinding;
alles in de ruimste zin van het woord.


De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor
genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.


De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:


- het organiseren van activiteiten, onder andere op het gebied van het (voor)bereiden van
maaltijden en distributie;
- het verbinden van mensen in het algemeen en van bevolkingsgroepen in het bijzonder.
Alles in de ruimste zin van het woord.


De stichting heeft geen winstoogmerk.


Het beleidsplan met de hoofdlijnen:

 

zie onderstaand bestand


Functies en namen van de bestuurders:


Oriana van Tergouw – de Vries: voorzitter
Louk Jongen: secretaris
Jeff Anderson: Penningmeester


Beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben
wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


Fondsenwerving en vermogen


Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:


1. bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;
2. bijdragen van degenen in wiens belang de stichting werkzaam is;
3. subsidies;
4. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;
5. opbrengsten van activiteiten van de stichting;
6. alle andere baten.

Ons beleidsplan 2023 - 2025:

Beleidsplan In Natura 2023 2025
PDF – 387,8 KB